Foreningen til Støtte for Rumænien
 - af 2003

 

Hjælp til selvhjælp

Sponsorer:

( Klik på ikon for info )


Brogade 14, st. - 4100 Ringsted
tlf. 57611801

Steaua Dunarii
Eselnita

Reklame: Vi har brug for sponsorer, der vil give midler til vort arbejde. 
Uden offervilje og forståelse fra vore sponsorer var der ingen forening.
Kunne du tænke dig, at dit logo figurerede her på siden, så bedes du kontakte:
Ansvarshavende
:

E-mail: 
hejlersen@godmail.dk

Vedtægter

§ 1

NAVN

Foreningens navn: Foreningen til støtte for Rumænien af 2003 (FSR).

 1. Hjemsted: Formandens adresse.

 

§ 2

FORMÅL

 1. Foreningens formål er at yde en frivillig, humanitær indsats for det fattige Rumænien - specielt i området Dubova/Orsova.

 2. Foreningen skal drives så omkostningsfrit som muligt.

 3. Vi vil støtte donorfamilier, tegnet af vores medlemmer og på anden måde gøre, hvad vi kan for at hjælpe, hvor vi finder dette formålstjenligt.

 4. Vi er opmærksomme på, at rumænerne er et stolt folkefærd, som vi bør behandle med respekt og forståelse.

 

§ 3

MEDLEMMER

 1. Foreningen er en landsdækkende forening, hvor alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.

 

§ 4

KONTINGENT

 1. Foreningens medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på årsmødet.


§ 5

KOMMUNIKATION

 1. Nyhedsbrev udsendes efter behov. For at holde udgifterne nede opfordrer vi medlemmerne til så vidt muligt at modtage Nyhedsbrevet pr. e-mail.

 2. Vi tilstræber at holde vores hjemmeside www.fsr2003.dk opdateret.

 

§ 6

UDMELDELSE

 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren, dog sker det automatisk ved et års kontingentrestance.

 

§ 7

REGNSKAB

 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 2. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.

 3. Regnskabet revideres af en revisor, valgt blandt FSR’s medlemmer.

 

§ 8

BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af:

 1. Formand

 2. Sekretær

 3. Kasserer

 4. To (2) menige medlemmer

 

Bestyrelsen vælges på årsmødet for en to-årig periode således:

 1. På lige årstal vælges to medlemmer, på ulige årstal vælges 3 medlemmer.

 2. To suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.

 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 

§ 9

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller et af gruppens medlemmer finder det fornødent.

Der føres beslutningsreferat af alle møderne. Referatet fremlægges til godkendelse på efterfølgende møde.

 

§ 10

ÅRSMØDET

Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Det afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 4. Valg til bestyrelsen samt supleanter

 5. Valg af revisor samt supleant

 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 7. Indkomne forslag

 8. Eventuelt

Årsmødet indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 1. februar.


Ekstraordinært årsmøde kan kræves af 1/5 af medlemmerne med angivelse af ønsket dagsorden.


Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.


Der føres referat af årsmødet


 

§ 11

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun gennemføres på et årsmøde.


 

§ 12

OPHÆVELSE AF FORENINGEN

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted gennem vedtagelse på 2 af hinanden følgende, med en måneds mellemrum afholdte medlemsmøder. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. På disse ekstra-ordinære møder træffes endvidere bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog skal anvendes til humanitære formål.

 

Således vedtaget på årsmødet den 12. marts 2016

 

 Vedtægter som pdf fil

Startside

Siden opdateret den 05-02-2024 17.30

Sponsorer:

( Klik på ikon for info )


Suså
Næstved
Fuglebjerg
Nordvej 5, 4200 Slagelse
Tlf. 58530777

 

Reklame: Vi har brug for sponsorer, der vil give midler til vort arbejde. 
Uden offervilje og forståelse fra vore sponsorer var der ingen forening.
Kunne du tænke dig, at dit logo figurerede her på siden, så bedes du kontakte:
Ansvarshavende
:

E-mail: 
hejlersen@godmail.dk